Kisi-kisi UAS Gasal 2016/2017 MI Miftahul Akhlaqiyah

berikut kisi-kisi UAS Gasal 2016/2017 MI Miftahul Akhlaqiyah:
kelas 1
kelas 2
kelas 3
kelas 4
kelas 5
kelas 6